Seu Electrònica
Logo

CABECERAProtecció de dades


Les dades de caràcter personal que es poguessin recavar directament a través de la present Seu Electrònica de l'interessat seran tractades de forma confidencial i incloses en el corresponent fitxer.

La finalitat del tractament de les dades correspon a cada una de les activitats de tractament que realitza la present seu electrònica i estaran accessibles en el registre d'activitats de tractament.

El tractament de les seves dades es realitza per al compliment d'obligacions legals per part de l'entitat, per al compliment de missions realitzades en interès públic o en l'exercici de poders públics conferits, així com quan la finalitat del tractament requereixi el seu consentiment, que haurà d'ésser prestat mitjançant una clara acció afirmativa.

Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la que es recaven i per determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar de la finalitat, a més a més dels períodes establerts en la normativa d'arxius i documentació.

Amb caràcter general no es comunicaran les dades personals a tercers, llevat d' obligació legal, entre les que poden estar les comunicacions a altres Administracions Publiques, o interessats en els procediments relacionats amb reclamacions presentades.

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre els tractaments que de les seves dades que es porten a terme. Pot exercir els drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, de limitació i oposició al seu tractament, així com a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dades, quan procedeixin, davant de l'organisme responsable de la seu electrònica.

Aquesta entitat contempla els requisits de seguretat establerts en l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'Administració Electrònica aprovats per Reial Decret 3/2010, de 8 de gener.

Accediu aquí al Portal de Protecció de DadesTornar

Promocions Urbanístiques de Mataró, S.A.. Pablo Iglesias, 63. Mataró (Barcelona). Tel: 937415610.